Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

colorfulsurprise

Just 19 years old, the young Polish photographer Iza Lyson leads us to meet Freya the Fox, a beautiful domesticated red fox, through captivating and poetic photographs. Despite her young age, the photos of Iza Lyson have already been published in the National Geographic.

freya-the-fox-Iza-Lyson-4

freya-the-fox-Iza-Lyson-5

freya-the-fox-Iza-Lyson-2

freya-the-fox-Iza-Lyson-9

freya-the-fox-Iza-Lyson-8

freya-the-fox-Iza-Lyson-1

freya-the-fox-Iza-Lyson-6

freya-the-fox-Iza-Lyson-3

freya-the-fox-Iza-Lyson-7

freya-the-fox-Iza-Lyson-10

Read the original post Freya the Fox – Beautiful images by a young 19-year-old photographer on UFUNK

colorfulsurprise
0258 57ea 390
Reposted fromleniwabula leniwabula viaweruskowa weruskowa
colorfulsurprise
2693 780f 390
Reposted fromdailylife dailylife viaweruskowa weruskowa
colorfulsurprise
Reposted fromjasminum jasminum viaweruskowa weruskowa
colorfulsurprise
4685 9bce 390
Reposted frompyysia pyysia viagdziejestola gdziejestola
colorfulsurprise
8938 04f7 390
Reposted fromkushii kushii viaRedPenny RedPenny
colorfulsurprise
0463 cd3f 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaRedPenny RedPenny
colorfulsurprise

haukursig:

Isafjordur, Iceland

Reposted fromweightless weightless viaRedPenny RedPenny
colorfulsurprise
9314 f8ad 390
Reposted fromiblameyou iblameyou viaRedPenny RedPenny
2549 51fc 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaRedPenny RedPenny
colorfulsurprise
Człowiek najchętniej rozmawia z samym sobą. Według mnie, nawet gdy z kimś rozmawia, w gruncie rzeczy rozmawia z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromlittlefaith littlefaith viagdziejestola gdziejestola
colorfulsurprise
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
colorfulsurprise
Wiesz - moja podejrzliwość, moja nieufność do ludzi jest straszna. To przekonanie, że nikt mnie nie może lubić ani cenić (...). Nie wiesz, jakie to ciężkie wietrzyć wszędzie maski, nawet u tych ludzi, którzy odnoszą się do nas z miłością. Nigdy chyba nie będę mógł naprawdę kochać - bo będę wolał zdławić w sobie sentymenty niż czuć, że miłość czyjaś do mnie jest oparta na tkliwości w stosunku do biednych i słabych istot. Czuję, że jestem właściwie zupełnie wykolejony - zgubiłem rzeczywistość - obracam się w sferze urojeń. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 3 II 1931)
colorfulsurprise
1769 02de 390
Reposted frommisza misza viagdziejestola gdziejestola
colorfulsurprise
2959 0a2c 390
Reposted fromtfu tfu viacytrusowa cytrusowa
colorfulsurprise
6630 3ab0 390
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viairmelin irmelin
colorfulsurprise
A lot of people tell me I’m a bit dreamy. But I like the idea of that. Of being somewhere else.
— Alex Turner
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viairmelin irmelin
8962 f51a 390

f.r.i.e.n.d.s | text posts

colorfulsurprise
pytasz czy ja to przeżyłem


nie

ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl